Thông báo bán đấu giá cổ phần CTCP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội của UBND Thành phố Hà Nội