Hỗ trợ trực tuyến

support

admin@stbhn.edu.vn
support

0439360231
Hệ thống siêu thị
Link liên kết
Điều lệ, Quy chế nội bộ
Điều lệ tổ chức và hoạt động 2021 22/01/2021
Điều lệ tổ chức và hoạt động 2021
Tại cuộc họp bất thường ngày 21/01/2021, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội.
Chi tiết
Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi tháng 5/2018) 11/06/2018
Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi tháng 5/2018)
Ngày 25/5/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt...
Chi tiết
Quy chế nội bộ về quản trị (2018) 11/06/2018
Quy chế nội bộ về quản trị (2018)
Ngày 08/6/2018, HDQT Công ty đã ban hành Quy chế nội bộ về quản trị. Quy chế được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 25/5/2018.
Chi tiết

Cảm ơn bạn đến với CÔNG TY TNHH MTV SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI