Hỗ trợ trực tuyến

support

admin@stbhn.edu.vn
support

0439360231
Hệ thống siêu thị
Link liên kết
Quan hệ Cổ đông
Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi tháng 5/2018)
Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi tháng 5/2018)
Ngày 25/5/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Chi tiết
Quy chế nội bộ về quản trị (2018)
Quy chế nội bộ về quản trị (2018)
Ngày 08/6/2018, HDQT Công ty đã ban hành Quy chế nội bộ về quản trị. Quy chế được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 25/5/2018.
Chi tiết
Quyết định số 53/QĐ-HABOOK-HĐQT
Quyết định số 53/QĐ-HABOOK-HĐQT
Quyết định miễn nhiệm cán bộ.
Chi tiết
Quyết định số 54/QĐ-HABOOK-HĐQT
Quyết định số 54/QĐ-HABOOK-HĐQT
Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ.
Chi tiết
Thông tin Thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung
Thông tin Thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
Chi tiết
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày 25/05/2018, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (HAB) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 lần 2 tại Hội trường số 2 Cửa...
Chi tiết
Tài liệu dự thảo họp ĐHĐCĐ năm 2018
Tài liệu dự thảo họp ĐHĐCĐ năm 2018
Tài liệu dự thảo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
(File đính kèm)
Chi tiết
HAB: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
HAB: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
(File đính kèm)
Chi tiết
123

Cảm ơn bạn đến với CÔNG TY TNHH MTV SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI