Hỗ trợ trực tuyến

support

admin@stbhn.edu.vn
support

0439360231
Hệ thống siêu thị
Link liên kết
Quan hệ Cổ đông
Nghị quyết số 24 vê việc chốt danh sách họp cổ đông năm 2019
Nghị quyết số 24 vê việc chốt danh sách họp cổ đông năm 2019
Ngày 15 tháng 5 năm 2019, hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội thông việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cổ đông...
Chi tiết
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019
Ngày 06/5/2019, HABOOK nhận được công văn của Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông...
Chi tiết
Báo cáo thường niên 2018
Báo cáo thường niên 2018
Báo cáo thường niên của công ty năm 2018
Chi tiết
Công bố thông tin: Lưa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018
Công bố thông tin: Lưa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018
Ngày 13 tháng 02 năm 2018, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đã ban hành nghị quyết số 83 /NQ-HABOOK-HĐQT về việc...
Chi tiết
Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi tháng 5/2018)
Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi tháng 5/2018)
Ngày 25/5/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt...
Chi tiết
Quy chế nội bộ về quản trị (2018)
Quy chế nội bộ về quản trị (2018)
Ngày 08/6/2018, HDQT Công ty đã ban hành Quy chế nội bộ về quản trị. Quy chế được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 25/5/2018.
Chi tiết

Cảm ơn bạn đến với CÔNG TY TNHH MTV SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI