Hỗ trợ trực tuyến

support

admin@stbhn.edu.vn
support

0439360231
Hệ thống siêu thị
Link liên kết
Thông báo
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019
Ngày 06/5/2019, HABOOK nhận được công văn của Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông...
Chi tiết
Báo cáo thường niên 2018
Báo cáo thường niên 2018
Báo cáo thường niên của công ty năm 2018
Chi tiết
Công bố thông tin: Lưa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018
Công bố thông tin: Lưa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018
Ngày 13 tháng 02 năm 2018, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đã ban hành nghị quyết số 83 /NQ-HABOOK-HĐQT về việc...
Chi tiết
Quyết định số 53/QĐ-HABOOK-HĐQT
Quyết định số 53/QĐ-HABOOK-HĐQT
Quyết định miễn nhiệm cán bộ.
Chi tiết
Quyết định số 54/QĐ-HABOOK-HĐQT
Quyết định số 54/QĐ-HABOOK-HĐQT
Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ.
Chi tiết
Thông tin Thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung
Thông tin Thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
Chi tiết
12

Cảm ơn bạn đến với CÔNG TY TNHH MTV SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI